Ban lãnh đạo

1. Ông NGUYỄN HỮU TÂM- GIÁM ĐỐC huutam
Sinh năm : 1972
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:
1995-2006: Công tác tại Công ty CPXD Số 14 với chức vụ Chỉ huy trưởng hoặc Giám đốc dự án các công trình.
2007- nay: Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hữu Mạnh.

2. Ông CHU VIỆT HÂN- PHÓ GIÁM ĐỐC viethan
Sinh năm : 1981
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:
2004-2008: Công tác tại Công ty CPXD Số 14 với chức vụ Chỉ huy phó các công trình.
2009- nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hữu Mạnh

3. Ông NGUYỄN VÕ ANH TUYỀN- PHÓ GIÁM ĐỐC anhtuyen
Sinh năm : 1982
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:
2006-2008: Công tác tại Công ty CPXD Số 14 với nhiệm vụ quản lý dự án các công trình
2009- 2013: Trưởng phòng Dự án Công ty TNHH Xây dựng Hữu Mạnh
2014- nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hữu Mạnh

4. Bà LÝ HỒNG THỦY- PHÓ GIÁM ĐỐC hongthuy

Sinh năm : 1978
Trình độ chuyên môn: Cử nhân vi sinh
Quá trình công tác:
2000-2009: Công tác tại Công ty P&G Việt Nam
2010- nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hữu Mạnh

Back Top
facebook-hide
x
HỖ TRỢ khách hàng«
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Skype